loading...

روانشناسی

دانش روانشناسی امروز به ما کمک می‌کنه تا بدونیمدانش روانشناسی امروز به ما کمک می‌کنهدانش روانشناسی امروز به ما کمک می‌کنه تا بدونیم پشت‌پرده‌ی تصمیمات غیرارادی‌ای که توی زندگی می‌گیریم، چه فعل‌و‌انفعالاتی درجریان هست، ساختار عادت‌های مغز چه‌طوریه، چطور یه آدم خوب به هیولای بدطینتی تبدیل میشه که از هیچ جنایت و شرارتی دریغ نمی‌کنه و چطور نمیشه به ذهن اعتماد کامل داشت. تا بدونیم پشت‌پرده‌ی تصمیمات غیرارادی‌ای که توی زندگی می‌گیریم، چه فعل‌و‌انفعالاتی درجریان هست، ساختار عادت‌های مغز چه‌طوریه، چطدانش روانشناسی امروز به ما کمک می‌کنه تا بدونیم پشت‌پرده‌ی تصمیمات غیرارادی‌ای که توی زندگی می‌گیریم، چه فعل‌و‌انفعالاتی درجریان هست، ساختار عادت‌های مغز چه‌طوریه، چطور یه آدم خوب به هیولای بدطینتی تبدیل میشه که از هیچ جنایت و شرارتی دریغ نمی‌کنه و چطور نمیشه به ذهن اعتماد کامل داشت.دانش روانشناسی امروز به ما کمک می‌کنه تا بدونیم پشت‌پرده‌ی تصمیمات غیرارادی‌ای که توی زندگی می‌گیریم، چه فعل‌و‌انفعالاتی درجریان هست، ساختار عادت‌های مغز چه‌طوریه، چطور یه آدم خوب به هیولای بدطینتی تبدیل میشه که از هیچ جنایت و شرارتی دریغ نمی‌کنه و چطور نمیشه به ذهن اعتماد کامل داشت.دانش روانشناسی امروز به ما کمک می‌کنه تا بدونیم پشت‌پرده‌ی تصمیمات غیرارادی‌ای که توی زندگی می‌گیریم، چه فعل‌و‌انفعالاتی درجریان هست، ساختار عادت‌های مغز چه‌طوریه، چطور یه آدم خوب به هیولای بدطینتی تبدیل میشه که از هیچ جنایت و شرارتی دریغ نمی‌کنه و چطور نمیشه به ذهن اعتماد کامل داشت.ور یه آدم خوب به هیولای بدطینتی تبدیل میشه که از هیچ جنایت و شرارتی دریغ نمی‌کنه و چطور نمیشه به ذهن اعتماد کامل داشت. پشت‌پرده‌ی تصمیمات غیرارادی‌ای که توی زندگی می‌گیریم، چه فعل‌و‌انفعالاتی درجریان هست، ساختار عادت‌های مغز چه‌طوریه، چدانش روانشناسی امروز به ما کمک می‌کنه تا بدونیم پشت‌پرده‌ی تصمیمات غیرارادی‌ای که توی زندگی می‌گیریم، چه فعل‌و‌انفعالاتی درجریان هست، ساختار عادت‌های مغز چه‌طوریه، چطور یه آدم خوب به هیولای بدطینتی تبدیل میشه که از هیچ جنایت و شرارتی دریغ نمی‌کنه و چطور نمیشه به ذهن اعتماد کامل داشت. طور یه آدم خوب به هیولای بدطینتی تبدیل میشه که از هیچ جنایت و شرارتی دریغ نمی‌کنه و چطور نمیشه به ذهن اعتماد کامل داشت.