۱۷ بهمن ۱۳۹۴
|
مهلت شرکت در مسابقۀ کتاب دختر شینا پایان یافت
مهلت شرکت در مسابقۀ کتاب دختر شینا پایان یافت
دبیرخانۀ کتاب و زندگی: نهایتاً پس از سه بار تمدید مهلت شرکت در مسابقه کتاب و زندگی با محوریت کتاب دختر شینا در 15بهمن پایان یافت.
دبیرخانۀ مسابقۀ کتاب و زندگی: مهلت شرکت در موج سوم مسابقه با محوریت کتاب دختر شینا، پایان یافت. مهلت شرکت در مسابقه بنابر استقبال شرکت کنندگان، سه بار تمدید شد. در این مسابقه بیش از 13هزار نفر شرکت کردند و بیش از 150هزارنسخه کتاب توزیع شد. اختتامیۀ مسابقه در بهمن ماه برگزار می گردد.