۲۶ آبان ۱۳۹۴
|
اشک‌های الیکا عبدالرزاقی، بازیگرسینما، برای «دخترشینا»: با قدم‌خیر گریه‌کردم
اشک‌های الیکا عبدالرزاقی، بازیگرسینما، برای «دخترشینا»: با قدم‌خیر گریه‌کردم
بازیگر نقش «قدم‌خیر» در تیزر سینمایی کتاب«دختر شینا» گفت: به اواخرکتاب که رسیدم چون منتظر شهادت حاج‌ستار بودم با کاراکتر «قدم‌خیر» کاملا احساس نزدیکی می‌کردم و مانند او دیالوگ‌ها را بلندبلند می‌گفتم و گریه‌می‌کردم.
الیکا عبدالرزاقی افزود: کتاب«دختر شینا» کتاب بسیارساده‌‌ای است و در ابتدای مواجه‌شدن با کتاب، با توجه به اینکه بسیار کتاب‌می‌خوانم، با ادبیاتی که این کتاب نوشته‌شده، به‌نظرم رسید از یک فرد ده‌ساله تا یک‌بزرگسال می‌تواند با آن ارتباط‌برقرارکند.وی ادامه داد: در ابتدای مطالعه این کتاب، شیوه نوشتار آن را به‌عنوان نقطه‌ضعف آن پنداشتم اما در ادامه متوجه‌شدم که این کتاب روایت‌خاطرات است و قرار نیست درگیر سبک‌نوشتار و تکنیک‌ شویم و از اینجا بود که به عقب بازگشتم و گاردخود را بازکردم و دوباره شروع‌به خواندن‌کتاب کردم.این بازیگر سینما و تلویزیون به ارتباطی که با «دخترشینا» برقرارکرده‌بود اشاره‌کرد و گفت: به‌این‌شکل کتابی نخوانده‌بودم. البته کتاب تاریخ‌شفاهی خوانده‌بودم ولی کتابی که مربوط به خانواده شهدا و جنگ باشد مطالعه‌نکرده‌بودم و این کتاب در این سبک و شکل اولین‌کتابی بود که در این زمینه مطالعه می‌کردم. چندی‌پیش خبر تولید تیزرسینمایی کتاب«دخترشینا» با هنرنمایی امین‌زندگانی و الیکاعبدالرزاقی منتشرشد.