۲۳ شهریور ۱۳۹۴
|
شاید پیام "دختر شینا" این باشد که با عشق و محبت در زندگی می توان همه سختی ها را سپری کرد.
شاید پیام "دختر شینا" این باشد که با عشق و محبت در زندگی می توان همه سختی ها را سپری کرد.
در این کتاب زندگی در جریان است/ جنگ ما یک گنجیه بود؛ برای همین باید خاطرات همه کسانی که در جنگ بودند ثبت و ضبط شود.
به نقل از شهید خبر، راضیه تجار،در گفتگو با «نسیم» در خصوص کتاب "دختر شینا" گفت: مقدمه این کتاب یکی از نقاط برجسته آن است؛ در بسیاری از آثار، مخاطب بعد از خواندن مقدمه رغبتی برای خواندن اثر پیدا نمی کند؛ اما مقدمه این کتاب خواننده را وادار به ادامه دادن و خواندن کتاب می کند. این نویسنده با بیان اینکه رفتن به سراغ آدم هایی که بازگو کردن خاطراتشان ارزشمند است باید مورد حمایت قرار بگیرد، افزود: جنگ ما یک گنجیه بوده است برای همین باید خاطرات کسانی که در جنگ بودند ثبت و ضبط شود. تجار گفت: اینکه نویسندگان در کل کشور برای نوشتن خاطرات شهدا تلاش می کنند بسیار ارزشمند است؛ امیدواریم روزی برسد که تمامی خاطرات آن روزها نوشته شود. این نویسنده با اشاره به جریان داشتن زندگی در کتاب "دختر شینا" گفت: با بیشتر خواندن این کتاب جذابیت هایش بیشتر می شود؛ شاید پیام "دختر شینا" این باشد که با عشق و محبت در زندگی می توان همه سختی ها را سپری کرد.